Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu jest budżetową jednostką organizacyjną, podległą samorządowi miasta Elbląga, Ośrodek został utworzony w lutym w lutym 1990 roku, mocą uchwały Miejskiej Rady Narodowej Nr XII/62/90 z dnia 26 lutego 1990 roku do realizacji zadań pomocy społecznych zleconych gminie - miastu przez administrację rządową. Ośrodek realizuje również zadania pomocy społecznej : zadania własne gminy - miasta oraz od 01.01.1999r (w związku z reforma ustrojową państwa), także zadania powiatu grodzkiego i zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat w ramach ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek realizuje również zadania gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych. Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zadania Ośrodka określa statut nadany uchwałą Nr XV/342/2004 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 3 czerwca 2004r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami.
Szczegółową organizację i strukturę Osrodka określają Regulamin Organizacyjny i Regulamin Pracy.

Każdy może znaleźć się w sytuacji, gdy zagrożone jest jego zdrowie, materialny byt, godność osobistą. Każdy z nas może znaleźć się w obliczu niezaspokojenia podstawowych potrzeb.
System pomocy społecznej oparty na współpracy z organizacjami społecznymi winien stwarzać optymalne warunki do przezwyciężenia tych krytycznych sytuacji rodziny.

Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej koncentrują się na:
1. zabezpieczeniu potrzeb najmłodszych mieszkańcow naszego miasta, ich bezpieczeństwa socjalnego, warunków do nauki i wypoczynku oraz przeciwdziałanie przemocy,
2. tworzeniu warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego osobom zaburzonym psychicznie,
3. zwiększaniu efektywności i skuteczności pracy socjalnej.

Zmieniony ( 21.09.2020. )