Strona Główna arrow Dodatki Mieszkaniowe arrow Warunki przyznania dodatku
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color

Warunki, które uprawniają do przyznania dodatku:
1. tytuł prawny do lokalu,

2. odpowiednio niski dochód - średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym   lub 125 procent tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym  (Art.3 ptk 3. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych).

 Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 697).

 


3. odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu - dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nieprzekracza o wiecej niż 30 proc. tzw. normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.
Zwiększona o 30 proc. normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego to:
- 45.5 m kw. dla jednej osoby,
- 52 m kw. dla gospodarstwa dwuosobowego,
- 58.5 m kw dla dospodarstwa trzyosobowego,
- 71.5 m kw dla gospodarstwa czteroosobowego,
- 84.5 m kw. dla gospodarstwa pięcioosobowego,
- 91 m kw dla gospodarstwa sześcioosobowego.
W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby wielkość normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zwiększa się o 5 m kw. Jesli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepelnosprawna, która musi zamieszkiwać w oddzielnym pokoju(zgodnie z orzeczeniem z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności), wielkość tę zwiększa sie o 15 m kw. niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.

Zmieniony ( 06.04.2017. )
 
Advertisement