Strona Główna arrow Dodatki Mieszkaniowe arrow Warunki przyznania dodatku
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje: 
1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, 
2) osobom mieszkającym  w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, 
3) osobom 
mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, 
4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, 
5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Uwaga!
Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wyżej wymienionych tytułów.

Dodatek nie zostanie jednak przyznany, w przypadku gdy w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ustali, że występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego), wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe, lub gdy faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

Warunki, które uprawniają do przyznania dodatku: 
1. tytuł prawny do lokalu, 

2. odpowiednio niski dochód - średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym   lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym  (Art.3 pkt 3. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych).

Zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych dochód ustala się w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. Do obliczenia dochodu uwzględnia się każdy przychód (wypłatę) uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

(wyrok NSA z dnia 09.09.2011r., I OSK 242/11).

Mając na uwadze powyższe przy ustalaniu dochodu należy liczyć dochód faktycznie otrzymany w okresie deklaracyjnym zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych który stanowi, że za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (...), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (...), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (...), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (...), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (...) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (...).

Dochodem w powyższym rozumieniu są również wszelkie przysporzenia majątkowe oraz darowizny, tak finansowe jak i w naturze pochodzące nawet od najbliższej rodziny. Pożyczka jak i kredyt jest przychodem stanowiącym źródło utrzymania rodziny.

(wyrok NSA z dnia 09.01.2015r. syg. akt I OSK 1541/13)

3. odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu - dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza o więcej niż 30 proc. tzw. normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. 
Zwiększona o 30 proc. normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego to: 
- 45.5 m kw. dla jednej osoby, 
- 52 m kw. dla gospodarstwa dwuosobowego, 
- 58.5 m kw dla gospodarstwa trzyosobowego, 
- 71.5 m kw dla gospodarstwa czteroosobowego, 
- 84.5 m kw. dla gospodarstwa pięcioosobowego, 
- 91 m kw dla gospodarstwa sześcioosobowego.

W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby wielkość normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zwiększa się o 5 m2. 

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim. Ponadto  normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, która musi zamieszkiwać w oddzielnym pokoju (zgodnie z orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności), pod warunkiem, że w lokalu zamieszkuje więcej niż jedna osoba.
Zmieniony ( 21.09.2020. )
 
Advertisement