Strona Główna arrow Ochrona danych osobowych arrow Klauzule informacyjne arrow Klauzula Informacyjna RODO
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Klauzula Informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. - informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jednostka organizacyjna Gminy - Miasta Elbląg ? Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu z siedzibą w 82-300 Elbląg ul. Winna 9;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu: e-mail: joanna.rejewska@mops.elblag.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu:

a) na podstawie obowiązujących przepisów prawa  (art. 6 ust. 1 pkt c),

b) do realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 pkt b),

c) do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 9 ust. 2 pkt. b),

d) ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 pkt. g)

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4) przetwarzane dane osobowe mogą być zaliczane do danych niewrażliwych lub wrażliwych;

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elblągu;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt;

7)  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu; 

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w: 00-193 Warszawa,               ul. Stawki 2;

10) źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zobowiązane do przekazywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elblągu;

11) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. Jednak mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych stosowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu. 

 

 
Advertisement