Strona Główna arrow Deklaracja dostępności
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak możliwości zmiany rozmiaru czcionki
 • Brak możliwości zmiany kontrastu
 • Obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego
 • Dokumenty nie są dostępne cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Świerczyńska, Ewa Karbowska, Ewa Cybula.
 • E-mail: dostepnosc@mops.elblag.pl
 • Telefon: 556256177

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu
 • Adres: ul. Winna 9; 82-300 Elbląg
 • E-mail: mops@mops.elblag.pl
 • Telefon: 556256100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny: MOPS w Elblągu ul. Winna 9

Do  budynku prowadzą  3  wejścia: - wejście główne od ul. Winnej, drugie wejście od stołówki ZAZ przy ul. Winnej oraz wejście od ul. Zacisze.
Wejście od ul. Zacisze  jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach z bezpośrednim dostępem do windy z poziomu chodnika.
W budynku jest jedna winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych nie dostosowana do osób niewidomych i słabowidzących ? (winda nie posiada komunikatów głosowych oraz oznaczeń przycisków na tablicy sterującej w języku Braillea).
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na I piętrze.
Przed budynkiem wyznaczono 2 bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych od ul. Zacisze  w odległości ok 20 m od wejścia do budynku. 
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Budynek: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Zamkowej 16A

Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się na parterze budynku  i nie jest wyposażony w windę. Wszystkie pomieszczenia i korytarze są dostępne dla osób na wózkach. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Budynek: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy przy ul. Zw. Jaszczurczego 17

Do pomieszczeń Ośrodka prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W Ośrodku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W pomieszczeniach w Ośrodku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Budynek przy ul. Plac Dworcowy 3A/N

Do  budynku prowadzi  1  wejście: - wejście główne od ul. Plac Dworcowy 3A/N
Wejście od ul. Plac Dworcowy 3A/N jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach z bezpośrednim dostępem do windy z poziomu chodnika.
W budynku jest jedna winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych nie dostosowana do osób niewidomych i słabowidzących ? (winda nie posiada komunikatów głosowych oraz oznaczeń przycisków na tablicy sterującej w języku Braillea).
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach.
Nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem są płatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ok. 20 m. od wejścia.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 
Advertisement