Strona Główna arrow Pomoc Starszym i Niepełnosprawnym arrow Palcówki dzienne arrow Środowiskowy Dom Samopomocy
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowe Domy Samopomocy

Środowiskowe Domy Samopomocy przeznaczone są dla osób, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Środowiskowe Domy Samopomocy świadczą usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Charakterystyka środowiskowych domów samopomocy funkcjonujących na terenie Miasta Elbląga.

Nazwa Charakter ? przeznaczenie placówki
Środowiskowy Dom Samopomocy Filia Nr 1

ul. Podgórna 1 prowadzony przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c

dla osób z chorobą Alzheimera
Środowiskowy Dom Samopomocy Filia Nr 2

ul. Traugutta 38 prowadzony przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c

dla osób niedowidzących i niewidomych z zaburzeniami psychicznymi
Środowiskowy Dom Samopomocy Filia Nr 3

ul. Winna 9 prowadzony przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c

dla osób chorych psychicznie.
Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Saperów 14 d prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ? Koło w Elblągu ul. 1- go  Maja 1

dla osób z upośledzeniem umysłowym i kalectwami sprzężonymi
Środowiskowy Dom Samopomocy

prowadzony przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza LAZARUS w Elblągu

ul. Skrzydlata 15a

dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Przyznanie świadczenia w formie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Podstawą udzielania świadczenia w formie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy jest decyzja administracyjna określająca, do której placówki osoba zostaje skierowana oraz termin skierowania.

Wydanie decyzji administracyjnej następuje na podstawie:

 1. Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy w formie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy, złożonego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu
 2. Rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy w formie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Do wniosku i wywiadu dołącza się m.in.:

 1. Decyzję organu emerytalno ? rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.
 2. Decyzję ośrodka pomocy społecznej o przyznaniu zasiłku stałego.
 3. Jeśli osoba ubiegająca się posiada uprawnienia kombatanckie ? zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 4. Oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się.
 5. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 6. Orzeczenie o niepełnosprawności, o ile osoba ubiegająca się takie posiada.
 7. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie.
 1. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do wniosku należy dołączyć:
 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,

W  przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji

Odpłatność za Środowiskowy Dom Samopomocy.

Miesięczną odpłatność za usługi świadczone w środowiskowych domach samopomocy ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego.

Aktualne kryteria dochodowe:

634,00 zł ? dla osoby samotnie gospodarującej,

514,00 zł ? na osobę w rodzinie.

 
Advertisement