Strona Główna arrow Pomoc Starszym i Niepełnosprawnym arrow Placówki Całodobowe arrow Domy Pomocy Społecznej
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Domy Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej (DPS) jest placówką pobytu całodobowego; jest instytucjonalną formą całodobowej opieki. Prawo do zamieszkania w DPS mają osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Pobyt w domu pomocy społecznej jest świadczeniem niepieniężnym pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej pełnią rolę substytucyjną w stosunku do naturalnych ogniw oparcia społecznego. Zastępują rodzinę w jej funkcjach opiekuńczych w stosunku do wymagającego całodobowej opieki starego, chorego lub niepełnosprawnego członka rodziny w sytuacji, w której tej rodziny brak lub nie jest ona w stanie z tej funkcji się wywiązać.

W zależności od stanu zdrowia, rodzaju niepełnosprawności oraz wieku osobie przysługuje prawo do zamieszkania w domu określonego typu przeznaczonego dla:

 1. osób w podeszłym wieku,
 2. osób przewlekle somatycznie chorych,
 3. osób przewlekle psychicznie chorych,
 4. osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie,
 7. osób uzależnionych od alkoholu.

Charakterystyka domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Elbląga.

Nazwa Charakter ? przeznaczenie placówki Liczba 

miejsc

Dom Pomocy Społecznej ?Niezapominajka?

ul. Toruńska 17

Placówka całodobowa dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób  przewlekle somatycznie chorych 135
Dom Pomocy Społecznej

ul. Bema 8 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Placówka całodobowa dla dzieci i młodzieży (dziewcząt) niepełnosprawnych intelektualnie 47
Dom Pomocy Społecznej

ul. Kasprzaka 10 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi

Placówka całodobowa dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 45
Dom Pomocy Społecznej

ul. Pułaskiego 1 c

Placówka całodobowa dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 22

 

Podstawy skierowania.

Wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej następuje na podstawie:

 1. Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS złożonego w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się a w przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej ze względu na miejsce zamieszkania jej opiekuna prawnego.
 2. Rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS, zawierającego w szczególności pisemne  stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ? przez rodzinę i gminę.
  Wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i dochodowej i jest podstawą do udzielenia świadczenia z pomocy społecznej w postaci umieszczenia i pobytu w DPS.

Do wniosku i wywiadu dołącza się m.in.:

 1. Decyzję organu emerytalno ? rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS,
 2. Oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi ? zobowiązanych do ponoszenia opłaty.
 3. Jeśli osoba ubiegająca się posiada uprawnienia kombatanckie ? zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 4. W przypadku kierowania do DPS osoby ubezwłasnowolnionej do wniosku należy dołączyć:
 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS.

Dokumenty dodatkowe, które należy załączyć do wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej w zależności od typu domu, do jakiego ma być skierowana osoba ubiegająca się o taką formę wsparcia:

Po wydaniu decyzji kierującej i po uzyskaniu wolnego miejsca dla osoby ? właściwy organ wydaje decyzję o umieszczeniu w DPS po czym zainteresowana osoba może zamieszkać w placówce.

Zasady odpłatności.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

W domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Obowiązani do opłaty za pobyt osoby w DPS są w kolejności:

 1. osoba ? mieszkaniec DPS-u,
 2. małżonek, zstępni (dorosłe dzieci) przed wstępnymi (rodzice),
 3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS-u,

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 1. mieszkaniec DPS, jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi pod warunkiem, że:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
 • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

Aktualne kryteria dochodowe:

634,00 zł ? dla osoby samotnie gospodarującej,

514,00 zł ? na osobę w rodzinie.

 1. gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.
 
Advertisement