Strona Główna arrow Pomoc Starszym i Niepełnosprawnym arrow Dzienny Pobyt arrow Środowiskowy Dom Samopomocy
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Środowiskowy Dom Samopomocy

1. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1 c,
Filia Nr 1
przy ul. Podgórnej 1, przeznaczony dla osób z chorobą Alzheimera
2. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1 c,
Filia Nr 2
przy ul. Traugutta 38, przeznaczony dla osób niedowidzących i niewidomych z zaburzeniami psychicznymi
3.  Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Dom Pomocy     Społecznej przy ul. Pułaskiego 1 c,
Filia Nr 3
przy ul. Winnej 9 przeznaczony dla osób chorych psychicznie.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym-
Koło w Elblągu przy ul. Saperów 14 d. Placówka dziennego pobytu dla osób z upośledzeniem umysłowym i kalectwami sprzężonymi.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza LAZARUS w Elblągu przy ul. Skrzydlatej 15a, przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


Problematykę środowiskowych domów samopomocy reguluje:

 -Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2016r., poz. 930, ze zmianami).

-Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. 111 poz. 535 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz.1586).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127, poz. 823).

 

 

 Tryb kierowania do środowiskowych domów samopomocy.
    a) wniosek dotyczący przyznania pomocy w formie skierowania do środowiskowego domu samopomocy należy złożyć u pracownika socjalnego w zespole pracy socjalnej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej.

    b) wniosek w sprawie skierowania do środowiskowego domu samopomocy może złożyć osoba zainteresowana, jej  przedstawiciel ustawowy bądź za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego inna osoba fizyczna lub prawna.

   c) decyzję w sprawie skierowania do środowiskowego domu samopomocy wydaje Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu w terminie i na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

  d) pracownik socjalny przeprowadza również wywiad z osobami zobowiązanymi do alimentacji osoby zainteresowanej.


Dokumenty stanowiące podstawę do skierowania do środowiskowego domu samopomocy:


    a) pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy lub jej przedstawiciela ustawowego.

    b) zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.

     c) rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego zespołu pracy socjalnej właściwego ze       względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy.

    d) Do wniosku, o którym mowa w pkt. a) dołącza się:
        - orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
        - zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
        - decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty,
        - oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy w formie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy,
        - oświadczenie o stanie majątkowym.

W  przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
 
następny artykuł »
Advertisement