Strona Główna arrow Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Problematykę Domów dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży reguluje:

a) Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2019r., poz. 1507, ze zmianami).

b) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. Nr 43, poz. 418).

c)    Uchwała Nr VII/105/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Elblągu.

d) Zarządzenie Nr 85/2019 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28 luty 2019r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w 2019 roku.

 

 Zadania Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej:

a) udzielanie osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej natychmiastowej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb również poradnictwa socjalnego i prawnego, w celu przywrócenia tym osobom równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

b) udzielanie tymczasowego schronienia w sytuacjach uzasadnionych sytuacją kryzysową.

c) zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży zagrożonym marginalizacją społeczną, w celu przygotowania ich do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej, zapobiegania powielania wzorca wyuczonej bezradności oraz umożliwienia im odnalezienia miejsca w społeczeństwie.

d) udzielenie pomocy w ramach interwencji kryzysowej nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

 

 Tryb kierowania do Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Elblągu.

a) wniosek dotyczący przyznania pomocy w formie skierowania do Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży należy składać u pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej.

b) wniosek w sprawie skierowania do Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży może złożyć osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy bądź za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego inna osoba fizyczna lub prawna.

c) decyzję w sprawie skierowania i odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży  w Elblągu wydaje Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu lub inny pracownik upoważniony przez Prezydenta Miasta Elbląga w terminie i na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

 Dokumenty stanowiące podstawę do skierowania do Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi   i Kobiet w Ciąży w Elblągu:

a) wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Ośrodka.

b) rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie do Ośrodka.

c) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w Ośrodku,

d) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka.

e) orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

f) opinia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu zawierająca uzasadnienie pobytu w Ośrodku.

Zmieniony ( 15.10.2019. )
 
Advertisement