Strona Główna arrow Ochrona danych osobowych arrow Klauzule informacyjne arrow Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

KLAUZULA INFORMACYJNA –

 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. - informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jednostka organizacyjna Gminy - Miasta Elbląg – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu z siedzibą w 82-300 Elbląg ul. Winna 9;

2) inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu jest Pani Joanna Rejewska, e-mail: joanna.rejewska@mops.elblag.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznawania i udzielania wsparcia i pomocy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

4) Przetwarzane dane osobowe są zaliczane:

-  do danych wrażliwych, których zasady przetwarzania określa przepis art. 9 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z pkt 51 preambuły ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz

-  do danych niewrażliwych, o których zasady przetwarzania określa przepis art. 6 ust. 1  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z art. 4 pkt 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w rozumieniu art. RODO

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą jednostki sektora finansów publicznych, w tym: sądy, Policja i organy administracji publicznej, a także kuratorzy sądowi,   podmioty wykonujące działalność leczniczą;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5/10/25 lat[1];

 

02

 

 

Akty normatywne.
Obsługa prawna

 

 

 

024

 

Sprawy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

10

 

 

025

 

Sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

10

 

 

O26

 

Sprawy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

10

 

05

 

 

Skargi i wnioski, interpelacje, petycje i postulaty

 

 

 

050

 

Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio

25

 

 

051

 

Skargi i wnioski przekazywane do za?atwienia według właściwości

5

 

 

052

 

Petycje, postulaty i inicjatywy obywatelskie

25

 

 

053

 

Interpelacje i zapytania

25

 

07

 

 

Współdziałanie z innymi instytucjami

 

 

 

070

 

Programy i projekty zewnętrzne

 

 

 

 

0701

Realizacja programów i projekw zewnętrznych

25

 

 

071

 

Współpraca z instytucjami krajowymi.

25

 

 

072

 

Współpraca z instytucjami zagranicznymi

25

 

08

 

 

Kontrole, audyt, szacowanie ryzyka dla realizacji zadań.

 

 

 

080

 

Kontrole

 

 

 

 

0800

Kontrole zewnętrzne we własnej jednostce

25

 

 

 

0801

Kontrole wewn?trzne we w?asnej jednostce

25

 

 

081

 

Audyt

25

 

41

 

 

Programy i analizy w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej.

 

 

 

410

 

Programy lokalne w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej.

25

 

 

411

 

Udział w programach i projektach zewnętrznych

 

 

 

 

4111

Realizacja programów i projektów zewnętrznych

25

 

43

 

 

Praca socjalna

 

 

 

430

 

Poradnictwo specjalistyczne

10

 

 

431

 

Interwencja kryzysowa

10

 

44

 

 

Zapobieganie patologiom społecznym

 

 

 

441

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

10

             

7) podanie przez Pana/Pani? danych osobowych jest wymogiem ustawowym;  

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO[2] gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

10) ?ród?em pochodzenia Pana/Pani danych osobowych b?d? jednostki sektora finansów publicznych, w tym s?dy, Policja i organy administracji publicznej, a tak?e kuratorzy s?dowi,   podmioty wykonuj?ce dzia?alno?? lecznicz?, przedszkola, szko?y, placówki, poradnie i o?rodki, o których mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo o?wiatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z pó?n. zm.).[1] Zgodnie z  Załącznikiem Nr  2 „Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki” oraz Załącznikiem Nr 3 „Jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych” do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz.67) w wykonaniu delegacji ustawowej zawartej w przepise art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2018r., poz. 217).

[2] PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

Zmieniony ( 24.05.2018. )
 
następny artykuł »
Advertisement