Strona Główna arrow Pomoc Starszym i Niepełnosprawnym arrow Placówki Całodobowe arrow Domy Pomocy Społecznej
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Domy Pomocy Społecznej
 

1) Problematykę domów pomocy społecznej reguluje:

- Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2016r., poz. 930, ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z dn. 27.08.2012r, poz. 964)

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z  1994r. Nr 111, poz. 535 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 1995r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo (Dz. U. Nr 92, poz. 460 oraz z 1999r. Nr 56, poz. 594)

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo (Dz. U. z 2005r. Nr 219, poz. 1871)

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dn. 17.07.2012r., poz. 823)

2) Domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie Miasta Elbląga.

 

- Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” przy ul. Toruńskiej 17, przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.

 

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c, przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

 

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Bema 8 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dla dziewcząt).

 

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kasprzaka 10 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi, przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

  

 

 

3) Tryb kierowania mieszkańców Elbląga do domów pomocy społecznej.

 

- Wniosek dotyczący przyznania pomocy w formie skierowania do domu pomocy społecznej należy złożyć u pracownika socjalnego w zespole pracy socjalnej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej, bądź jej opiekuna prawnego.

 

- Wniosek w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej może złożyć osoba zainteresowana, bądź za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego inna osoba fizyczna lub prawna, a także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

- Decyzję w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej wydaje Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.

 

- Decyzję w sprawie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.

 

- Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej znajdującym się na terenie Miasta Elbląga wydaje Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.

 

- Decyzję w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej znajdującym się poza Miastem Elblągiem wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa.

 

4) Dokumenty stanowiące podstawę do skierowania do domu pomocy społecznej:

 

a) Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, bądź za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego innej osoby fizycznej lub prawnej, a także postanowienie sądu w sprawie umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej bez jej zgody wydane na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

b) Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego zespołu pracy socjalnej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierający pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych przez rodzinę i Gminę Miasto Elbląg w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o taką formę pomocy

.

c) Do wniosku, o którym mowa w pkt. a) dołącza się:

 

- decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z zasiłku stałego;

 

- decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty  i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

- oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;

 

- zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz.371, z późn. zm.)

 

d) W przypadku, gdy do domu pomocy społecznej kieruje się osobę na podstawie postanowienia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b). Dokumenty te powinny być skompletowane przez pracownika socjalnego zespołu pracy socjalnej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby skierowanej w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej.

 

e) W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w domu pomocy społecznej może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b). Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez pracownika socjalnego zespołu pracy socjalnej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie, w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu pomocy społecznej.

 

f) W przypadku kierowania osoby ubezwłasnowolnionej do kompletu dokumentów należy załączyć:

- postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu

- postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora

- postanowienie sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na złożenie wniosku o umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

 

5) Zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

 

a) Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej.

b) Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej jednak niż 70% tego dochodu,

- małżonek, zstępni przed wstępnymi, w przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub odpowiednio na osobę w rodzinie,

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną do domu pomocy społecznej oraz osoby zobowiązane.

 

c) Sytuację dochodową, osobistą, rodzinną i majątkową osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt osoby w domu pomocy społecznej ustala pracownik socjalny w trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

d) Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić także osoby niewymienione w pkt b) na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.

 

 

 

 
« poprzedni artykuł
Advertisement