Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Skierowanie do Ośrodka Wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

I.  WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o skierowanie do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (w formie podania lub zgłoszenia ustnego do protokołu)

2. Dokumenty do wglądu: dowód osobisty lub inny dokument tożsamości

3. Załączniki do wniosku:

    - udokumentowanie wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (np. zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek emerytury/renty lub decyzja o przyznaniu)

    - w przypadku choroby lub niepełnosprawności - udokumentowanie sytuacji zdrowotnej (np. aktualne zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności)

    -  w przypadku  bezrobocia – udokumentowanie zarejestrowania w PUP (aktualne zaświadczenie),

    -  inne dokumenty istotne w sprawie.

II. OPŁATY

Postępowanie zwolnione z opłat

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Niezwłocznie, nie później niż  w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.  

IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zespół Pracy Socjalnej obsługujący dany rejon w miejscu zamieszkania klienta  w godzinach 7.30 – 15.30. 

Lokalizacja:  

ZPS I  ul. Myliusa 20; tel. 55 625- 61- 75 , 55 625- 61- 79, 55 625- 61- 78

ZPS II ul. Odrodzenia 8; tel. 55 230-60-59, 55 230-60-04

ZPS V ul. Grunwaldzka 85; tel. 55 230-60-42, 55 230-60-60

ZPS VI  ul. Winna 9 (parter); tel. 55 625-61-33, 55 625-61-18

ZPS VII ul. Winna 9 (3 piętro); tel. 55 625-61-77, 55 625-61- 76, 55 625-61-98

ZPS VIII ul. Mielczarskiego 22-24; tel. 55 625-61-96, 55 625-61-84, 55 625-61-95

V. ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY

Pracownik socjalny Zespołu Pracy Socjalnej

VI. UPRAWNIENI

1.       Matki, ojcowie i inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Ośrodek Wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

- dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę prawną nad dziećmi,

-  standard  podstawowych usług  świadczonych przez dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży  oraz tryb kierowania i przyjmowania do w/w Domu reguluje Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. Nr 43 poz. 418).

VII. OPŁATA  

1. Opłatę za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży ustala podmiot prowadzący, a w   przypadkach domów prowadzonych przez podmioty uprawnione- podmiot zlecający zadanie uwzględniając warunki pobytu, w szczególności zakres przyznanych usług oraz obowiązki osoby przebywającej w domu.

3. Odpłatność za usługi świadczone w Ośrodku Wsparcia- Domu  Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży reguluje uchwała Rady Miejskiej.

VIII. SPOSÓB I WYNIK POSTĘPOWANIA

1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Zespole Pracy Socjalnej.  W przypadku formy pisemnej wniosku, wniosek można złożyć także w sekretariacie MOPS przy ul. Winnej 9 pok.317. 

Uwaga. Dopuszcza się uzupełnianie załączników podczas przeprowadzania przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, bądź  w terminie późniejszym, uzgodnionym z pracownikiem socjalnym.

2. Złożenie wniosku wszczyna postępowania administracyjne, następuje przeprowadzenie wywiadu środowiskowego (w terminie licząc od daty złożenia wniosku - nie później niż  14 dni roboczych  lub do 2 dni  roboczych  w sytuacjach nie cierpiących zwłoki).

2. Po weryfikacji wymaganych dla sprawy dokumentów następuje podjęcie i wydanie decyzji.

IX. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ul. Zw. Jaszczurczego 14A, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu) w terminie  14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

1.  Ustawa  z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz.U. z 2016r., poz. 930)

        2.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

3.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r.  w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z  2012 r. poz. 712).

4.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z  2015 r.  poz. 1058).

5.  Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. Nr 43 poz. 418).

6.  Uchwały Nr VII/105/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Elblągu.

7. Upoważnienie Prezydenta Miasta Elbląga Nr 330/2013 i 331/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. udzielonych Dyrektorowi i Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu do wydawania decyzji administracyjnych  w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy – miasta

   

 

 

 

Zmieniony ( 30.06.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Advertisement