Strona Główna arrow Załatwianie spraw arrow Zespoły Pracy Socjalnej arrow Przyznanie pomocy w formie zasiłku
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Przyznanie pomocy w formie zasiłku

I.  WYMAGANE DOKUMENTY

1.     Wniosek o przyznanie świadczenia (w formie podania lub zgłoszenia ustnego do protokołu)

2.     Dokumenty do wglądu: dowód osobisty lub inny dokument tożsamości

3.     Załączniki do wniosku:

- udokumentowanie wysokości dochodu , z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np. zaświadczenie

z zakładu pracy, odcinek emerytury/renty lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego)

- w przypadku choroby lub niepełnosprawności - udokumentowanie sytuacji zdrowotnej (np. aktualne

zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności)

-  w przypadku  bezrobocia – udokumentowanie zarejestrowania w PUP ( aktualne zaświadczenie),

-  inne dokumenty istotne w sprawie.

II. OPŁATY

Postępowanie zwolnione z opłat

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Niezwłocznie, nie później niż  w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. 

IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zespół Pracy Socjalnej obsługujący dany rejon w miejscu zamieszkania klienta w godzinach 7.30 – 15.30. 

Lokalizacja:  

ZPS I  ul. Myliusa 20; tel. 55 230-60-65

ZPS II ul. Odrodzenia 8; tel. 55 230-60-59

ZPS III ul. Winna 9 (3 piętro); tel. 55 230-60-43, 55 230-60-44, 55 230-60-46

ZPS V ul. Grunwaldzka 85; tel. 55 230-60-42, 55 230-60-60

ZPS VI  ul. Winna 9 (parter); tel. 55 230-60-33

ZPS VII ul. Jaśminowa 11; tel. 55 230-60-63

ZPS VIII ul. Mielczarskiego 22-24; tel. 55 230-60-58

V. ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY

Pracownik socjalny Zespołu Pracy Socjalnej

VI. UPRAWNIENI

Podstawowym kryterium uprawniającym do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego jest kryterium dochodowe. Kryterium dochodowe wynosi, w przypadku:

·          osoby samotnie gospodarującej – 542 zł,

·          osoby w rodzinie – 456 zł

·          rodziny – sumę kwot 456 zł przypadającą na każdego członka rodziny.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności stanowi 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej i wynosi w przypadku:

·          osoby samotnie gospodarującej – 813 zł

·          osoby w rodzinie – 684 zł

Uwaga. Za rodzinę uznaje się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Zasiłek stały przysługuje:

1.     pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2.     pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód przypadający na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, bezrobocie, niepełnosprawność, , możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Z wymienionych przyczyn zasiłek okresowy przysługuje:

1.     osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2.     rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek celowy może być przyznany z powodów określonych w art.7 pkt 2-15 ustawy -  w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być również przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego lub w wyniku klęski żywiołowej – przyznanie zasiłku w tych przypadkach jest niezależne od dochodu.

Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności przyznaje się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, dzieciom do 7 roku życia i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej tylko w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną.

VII.           WYSOKOŚĆ ZASIŁKU

Zasiłek stały wynosi:

1.     w przypadku osoby samotnie gospodarującej – wysokość różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł i niższa niż 30 zł.

2.     w przypadku osoby w rodzinie – wysokość różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie, z tym, że kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł

Zasiłek okresowy ustala się:

1.     w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie i niższa niż 50% tej różnicy oraz niższa niż 20 zł miesięcznie,

2.     w przypadku rodziny – do wysokości  różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny, z tym,  że kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% tej różnicy oraz niższa niż 20 zł miesięcznie,

Okres na jaki ma być przyznany zasiłek okresowy ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy

Z uwagi na fakultatywny charakter świadczenia – wysokość zasiłku uzależniona jest od okoliczności sprawy, potrzeb osoby/ rodziny ubiegającej się i możliwości finansowych ośrodka pomocy społecznej.

VIII. SPOSÓB I WYNIK POSTĘPOWANIA

1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Zespole Pracy Socjalnej. W przypadku formy pisemnej wniosku, wniosek można złożyć także w sekretariacie MOPS przy ul. Winnej 9 pok.317. 

Uwaga. Dopuszcza się uzupełnianie załączników podczas przeprowadzania przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego, bądź  w terminie późniejszym, uzgodnionym z pracownikiem socjalnym.

2. Złożenie wniosku wszczyna postępowania administracyjne, następuje przeprowadzenie wywiadu środowiskowego (w terminie licząc od daty złożenia wniosku - nie później niż  14 dni roboczych lub do 2 dni  roboczych w sytuacjach nie cierpiących zwłoki).

3. Po weryfikacji wymaganych dla sprawy dokumentów następuje podjęcie i wydanie decyzji.

IX. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ul. Zw. Jaszczurczego 14A, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. Kierownika właściwego Zespołu Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu) w terminie  14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

1. Ustawa  z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U.  z 2013 r., poz.182, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r.  w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ( Dz. U z 2012 r.  poz. 712)

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r.  poz. 823)

5. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm) 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2006 r. Nr 25, poz. 186, z późn. zm.).

 

 

Zmieniony ( 03.10.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Advertisement