Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Przyznanie pomocy w formie zasiłku - w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego

I.  WYMAGANE DOKUMENTY

1.        Wniosek o przyznanie świadczenia (w formie podania lub zgłoszenia ustnego do protokołu)

2.       Dokumenty do wglądu: dowód osobisty lub inny dokument tożsamości

3.       Załączniki do wniosku:

- udokumentowanie wysokości dochodu , z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np. zaświadczenie

z zakładu pracy, odcinek emerytury/renty lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego)

- w przypadku choroby lub niepełnosprawności - udokumentowanie sytuacji zdrowotnej (np. aktualne

zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności)

-  w przypadku  bezrobocia – udokumentowanie zarejestrowania w PUP ( aktualne zaświadczenie),

-  inne dokumenty istotne w sprawie.

II. OPŁATY

Postępowanie zwolnione z opłat

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Niezwłocznie, nie później niż  w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. 

IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zespół Pracy Socjalnej obsługujący dany rejon w miejscu zamieszkania klienta  w godzinach 7.30 – 15.30. 

Lokalizacja:  

ZPS I  ul. Myliusa 20; tel. 55 625- 61- 75 , 55 625- 61- 79, 55 625- 61- 78

ZPS II ul. Odrodzenia 8; tel. 55 230-60-59, 55 230-60-04

ZPS V ul. Grunwaldzka 85; tel. 55 230-60-42, 55 230-60-60

ZPS VI  ul. Winna 9 (parter); tel. 55 625-61-33, 55 625-61-18

ZPS VII ul. Winna 9 (3 piętro); tel. 55 625-61-77, 55 625-61- 76, 55 625-61-98

ZPS VIII ul. Mielczarskiego 22-24; tel. 55 625-61-96, 55 625-61-84, 55 625-61-95

V. ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY

Pracownik socjalny Zespołu Pracy Socjalnej

VI. UPRAWNIENI

Podstawowym kryterium uprawniającym do zasiłku celowego, zasiłku okresowego jest kryterium dochodowe. Kryterium dochodowe wynosi, w przypadku:

·          osoby samotnie gospodarującej – 634 zł,

·          osoby w rodzinie – 514 zł

·          rodziny – sumę kwot 514 zł przypadającą na każdego członka rodziny.

Uwaga. Za rodzinę uznaje się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi, zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwot zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

VII.               WYSOKOŚĆ ZASIŁKU

Specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi

Z uwagi na fakultatywny charakter świadczenia – wysokość zasiłku uzależniona jest od okoliczności sprawy, potrzeb osoby/ rodziny ubiegającej się i możliwości finansowych ośrodka pomocy społecznej z tymże  wysokość zasiłku nie może przekraczać odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwot zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Z uwagi na fakultatywny charakter świadczenia – wysokość zasiłku bądź wydatków poniesionych na pomoc rzeczową uzależniona jest od okoliczności sprawy, potrzeb osoby/ rodziny ubiegającej się i możliwości finansowych ośrodka pomocy społecznej

Zasady zwrotu wydatków na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczową reguluje uchwała Rady Miejskiej w Elblągu.  

VIII. SPOSÓB I WYNIK POSTĘPOWANIA

1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Zespole Pracy Socjalnej. W przypadku formy pisemnej wniosku, wniosek można złożyć także w sekretariacie MOPS przy ul. Winnej 9 pok.317. 

Uwaga. Dopuszcza się uzupełnianie załączników podczas przeprowadzania przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego, bądź  w terminie późniejszym, uzgodnionym z pracownikiem socjalnym.

2. Złożenie wniosku wszczyna postępowania administracyjne, następuje przeprowadzenie wywiadu środowiskowego (w terminie licząc od daty złożenia wniosku - nie później niż  14 dni roboczych lub do 2 dni  roboczych w sytuacjach nie cierpiących zwłoki).

3. Po weryfikacji wymaganych dla sprawy dokumentów następuje podjęcie i wydanie decyzji.

IX. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ul. Zw. Jaszczurczego 14A, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. Kierownika właściwego Zespołu Pracy Socjalnej   Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu) w terminie  14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

1.       Ustawa  z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz.U. z 2016r., poz. 930)

2.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

3.       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz.712)

4.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058)

5.       Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu Nr XV/334/2004 z dnia 03 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe

 

Zmieniony ( 30.06.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Advertisement