Strona Główna arrow Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu

 LOGO

 

Tytuł projektu:
Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa II "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji"
Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna"

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Finansowanie: 
Koszt całkowity: 890.400,00 zł 
Kwota dofinansowania: 890.400,00 zł 
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji:
01.09.2019 r - 28.02.2021 r. 

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
30 września 2019 r.

Cel projektu:

Poprawa obsługi klienta i podniesienie jakości świadczonych usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu poprzez oddzielenie prowadzenia postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej i świadczenia usług socjalnych

 

Opis projektu:

Projekt zakłada wprowadzenie zmiany systemu organizacyjnego pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu polegającej na oddzieleniu prowadzenia postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej i świadczenia usług.

Pierwszy etap zmiany został wprowadzony od 1 lipca 2018r., kiedy nastąpiło oddzielenie Działu Świadczeń Socjalnych i Działu Usług Społecznych. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie całkowitego  oddzielenia poprzez  utworzenie nowej struktury organizacyjnej MOPS, nowego podziału i sposobu realizacji zadań, które zostaną przygotowane na podstawie propozycji poprzedzonych diagnozą w ramach Raportu Wyjścia.

Wprowadzanie zmian jest trudnym procesem dlatego zaplanowany jest aktywny udział pracowników socjalnych w jej wypracowaniu oraz ich uczestnictwo w pakiecie szkoleń, by ułatwić wykonywanie zadania w nowych komórkach organizacyjnych. Pracownicy socjalni będą realizować swoje zadania w oparciu o standardy, narzędzia i procedury wypracowane w ramach projektu.

W celu poprawy warunków pracy i obsługi klientów w ramach projektu zaadoptowane zostaną dwa pomieszczenia na Punkt Pierwszego Kontaktu połączony z kasą. Wprowadzone rozwiązania  optymalizujące wykorzystania kwalifikacji i  kompetencji pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPS i podniesienie standardu warunków pracy, wpłyną na zwiększenie udziału pracy socjalnej w działaniach MOPS oraz zwiększenie poziomu realizacji różnego rodzaju usług, niezbędnych dla osób zgłaszających się do pomocy społecznej, zgodnie ze wstępnym rozeznaniem tych potrzeb. Działaniami w projekcie objętych zostanie 79 pracowników Ośrodka w tym pracownicy socjalni, pracownicy administracyjni i kadra kierownicza.

W projekcie zostaną zrealizowane następujące zadania:

Zadanie 1

Przygotowanie i wdrożenie zmian w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Elblągu:

1.Organizacja spotkań z pracownikami merytorycznymi Zespołu Realizującego pracownikami zaangażowanymi w reorganizację: omówienie zaproponowanych zmian w funkcjonowaniu MOPS w oparciu o art. 110a uops, Zasady Usprawnień i Model Powiat ? zgłoszenie sugestii, uwag, wskazanie wąskich gardeł;

2.Przedstawienie pracownikom MOPS założeń Modelu Oddzielenia(Modelu);

3.Rekrutacja pracowników do poszczególnych zespołów;

4.Opracowanie projektu regulaminu i schematu organizacyjnego MOPS

5.Zaakceptowanie przez Dyrektora MOPS regulaminu i schematu organizacyjnego Ośrodka, wprowadzenie zarządzeniem

6.Wprowadzenie zarządzenia Dyrektora MOPS wdrażającego wypracowany Model.

7.Wypracowanie w ramach Raportu Wyjścia Modelu zawierającego: standardy pracy socjalnej, standardy usług socjalnych, katalogu usług socjalnych, procedury obiegu dokumentów, zasady współpracy między komórkami w nowej strukturze

8.Wyodrębnienie nowych Zespołów

9.Zatrudnienie pracowników socjalnych

Zadanie 2

Adaptacja Ośrodka do wdrażanych usprawnień.

1.Utworzenie Punktu Pierwszego Kontaktu

2.Przygotowanie pomieszczeń dla nowoutworzonych Zespołów

Zadanie 3

Realizacja pracy socjalnej i usług socjalnych według przyjętego Modelu:

1.Identyfikacja poziomu przygotowania MOPS-Raport ex-ante

2.Realizacja pracy według przyjętego Modelu w wyodrębnionych Zespołach z wykorzystaniem opracowanych standardów metod, narzędzi i technik;

3.Monitoring wprowadzanych zmian;

4.Końcowa ocena Modelu oraz stopnia jego wdrożenia ? raport końcowy ex-post

Zadanie 4

Działania wspierające pracowników MOPS w procesie wdrażania usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu

1.TEAM UP szkolenie dedykowane do pracowników każdej nowoutworzonej komórki

2.Pakiet 1-szkolenia dla pracowników socjalnych ds. świadczeń socjalnych

3.Pakiet 2-szkolenia dla pracowników socjalnych ds. pracy socjalnej

4.Pakiet 3-szkolenia dla pracowników socjalnych ds. usług społecznych

5.Pakiet 4-szkolenia dla kadry kierowniczej

6.Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy ? dla wszystkich pracowników socjalnych i kadry kierowniczej

Po zakończeniu pakietu szkoleń wprowadzona zostanie superwizja grupowa i indywidualna dla pracowników socjalnych

 

Dane kontaktowe Realizatora:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Winna 9,
82 ? 300 Elbląg

Osoba do kontaktu: Elwira Tańska
55 625 61 39
e-mail:  elwira.tanska@mops.elblag.pl

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

Europejski Fundusz Społeczny

Program: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Grupa docelowa: 

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu  i jego pracownicy 

 

 

Advertisement